Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

NV MEDIAGEUZEN
KBO 0446.586.614
BTW BE 0446.586.614
Met maatschappelijke zetel gevestigd in 2000 Antwerpen, Vleminckstraat 10
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De consument (hierna ook: de klant), klant van MEDIAGEUZEN, een NV met maatschappelijke zetel in 2000 Antwerpen, Vleminckstraat 10, BTW BE 0446.586.614, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, kan zich op één of meerdere, papieren of digitale, publicaties van deze uitgever: magazines, boeken, strips,… (hierna ook: producten of artikelen) abonneren.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna ook: voorwaarden) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door de klant, hetzij middels een ondertekende papieren bestelbon hetzij via het succesvol doorlopen van de bestelprocedure op de e-commercewebsite . De algemene voorwaarden staan afgedrukt op de bestelbon en kunnen steeds worden geraadpleegd op de landingspagina van MEDIAGEUZEN. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MEDIAGEUZEN moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MEDIAGEUZEN aanvaard zijn.

MEDIAGEUZEN heeft steeds het recht deze algemene voorwaarden aan te passen en te veranderen. In voorkomend geval vervangen die alle voorafgaandelijke verkoopsvoorwaarden in al hun onderdelen. De consument dient bij elke nieuwe bestelling opnieuw kennis te nemen van de algemene voorwaarden en zich ermee akkoord te verklaren.

Artikel 2: Identificatie van de producten of artikelen, prijzen en kosten

Elk product of artikel dat door MEDIAGEUZEN te koop wordt aangeboden, heeft vermelding van de voornaamste kenmerken, de prijs, de verzendingskosten, de betalingsmogelijkheden en algemene voorwaarden. Alle gegevens en tarieven kunnen steeds onderhevig zijn aan veranderingen. Enkel de prijzen en verzendingskosten van de dag waarop de bestelling is geplaatst, zijn geldig. MEDIAGEUZEN heeft steeds het recht zonder voorafgaandelijke mededeling deze gegevens te wijzigen of fouten te verbeteren. De consument wordt geacht bij elke aankoop alle productgegevens en de algemene voorwaarden te controleren.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Indien deze kosten niet vooraf kunnen worden berekend, kunnen er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd zijn door de klant.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks dat de catalogus en de e-commercewebsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MEDIAGEUZEN niet. MEDIAGEUZEN is voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MEDIAGEUZEN is in geen geval aansprakelijk voor manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld uitgeefdatum, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
De producten kunnen in sommige omstandigheden worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart de consument dat de gebruiker aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MEDIAGEUZEN. MEDIAGEUZEN is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Bestelprocedure

Bestelling van de producten van MEDIAGEUZEN gebeurt (i) hetzij door het bezorgen aan MEDIAGEUZEN van een volledige en ondertekende bestelbon, (ii) hetzij via de bestelprocedure op de website. Bij online bestellingen volgt de klant de verschillende aangegeven stappen bij de bevestiging van de bestelling.Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden door meerderjarige consumenten. Minderjarigen dienen bestellingen te laten plaatsen door ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
• via kredietkaart
• via bankkaart
• via overschrijving op rekeningnummer BE11 0682 1270 3748

MEDIAGEUZEN is niet aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de uitvoering van betalingen via internet.
MEDIAGEUZEN is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.
MEDIAGEUZEN kan tevens beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is ingevuld, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van de producten gebeurt steeds na ontvangst van betaling door MEDIAGEUZEN. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de aangekochte artikelen in beginsel geleverd aan de woonplaats van de klant binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de integrale betaling met correcte referenties op rekening van MEDIAGEUZEN.

MEDIAGEUZEN heeft het recht voor haar leveringen een beroep te doen op derden zoals Bpost of andere private pakket-, koerier-, transport- of leveringsbedrijven.
Behoudens bij opzet of zware fout kan MEDIAGEUZEN nooit aansprakelijk gesteld worden voor de al dan niet deugdelijke of tijdige uitvoering van de dienstverlening in hoofde van deze derde partijen. MEDIAGEUZEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge niet-tijdige levering.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en risico

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van MEDIAGEUZEN. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MEDIAGEUZEN te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door MEDIAGEUZEN werd geboden.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument, online of offline, producten aankopen bij MEDIAGEUZEN. MEDIAGEUZEN informeert de consument dat hij conform art. VI.47 e.v. WER elke overeenkomst op afstand kan herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door de wet (art. VI. 51 WER). De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) geleverde goed fysiek in bezit heeft gekregen.

MEDIAGEUZEN vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de dag waarop MEDIAGEUZEN door de consument wordt geïnformeerd van zijn beslissing tot herroeping. MEDIAGEUZEN is niet verplicht de verschuldigde bijkomende kosten, te wijten aan de uitdrukkelijke keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de aangeboden standaardlevering, terug te betalen. Deze kosten blijven ten laste van de consument.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant NV MEDIAGEUZEN (Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen, info@mediageuzen.be) via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per post of per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MEDIAGEUZEN heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MEDIAGEUZEN. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MEDIAGEUZEN zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Artikel 8: Defecte levering
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een besteld artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan MEDIAGEUZEN.
Foutieve levering (= het geleverde product is niet het bestelde) of geleverde producten met zichtbare gebreken, kunnen kosteloos worden geretourneerd indien ze in onbeschadigde staat zijn, zich in de originele verpakking bevinden en vergezeld zijn van de originele leveringsbon. Er dient binnen de 14 dagen contact te worden opgenomen met de klantendienst van MEDIAGEUZEN.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van MEDIAGEUZEN is bereikbaar op het telefoonnummer 03 234 98 28, via e-mail op info@mediageuzen.be of per post op het adres Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen. Eventuele klachten zijn hier mogelijk.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MEDIAGEUZEN beschikt, is de klant bij een niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt MEDIAGEUZEN zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

MEDIAGEUZEN respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Zij behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De door de consument meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van de bestelling, de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het versturen van nieuwsbrieven en voor reclame- en / of marketingdoeleinden.
De consument beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de consument via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MEDIAGEUZEN (Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen, info@mediageuzen.be) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan hij ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
De klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe dient hij zich te richten tot MEDIAGEUZEN, Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen, info@mediageuzen.be.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de klant wordt gecodeerd opgeslagen, MEDIAGEUZEN heeft geen toegang tot dat paswoord. MEDIAGEUZEN houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van de website van MEDIAGEUZEN, gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aan.
Het nalaten op gelijk welk moment door MEDIAGEUZEN om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, wordt nooit gezien als een verzaking aan zulke bepaling en tast nooit de geldigheid van deze rechten aan.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.